Lemmikud (0)

Minu kauplus

0

Privaatsuspoliitika

1. Teie isikuandmete Vastutav töötleja

Pepco Estonia OÜ asukohaga Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn

2. Pepco Estonia OÜ andmekaitseinspektor ja tema kontaktandmed

Pepco Estonia OÜ on osa Pepco grupist. Pepco grupi kõikides üksustes on ametisse nimetatud andmekaitseinspektor, kellega võib võtta ühendust mistahes isikuandmete töötlemise ja oma isikuandmete töötlemisega seotud õiguste kasutamise küsimustes.

Kui soovite Pepco grupi andmekaitseinspektoriga ühendust võtta, kasutage palun alljärgnevaid kontaktandmeid:

Aadress: Daniel Wieszczycki
Andmekaitseinspektor
Pepco Estonia OÜ asukohaga Sõpruse pst 145, 13417 Tallinn
E-post: dpo@pepco.eu

3. Mis on teie isikuandmete töötlemise eesmärk?

3.1 Meie veebilehtede külastamine ei nõua üldiselt mingite isikuandmete esitamist.

3.2 Kui te kasutate meie teenuseid, kogume me informatsiooni, mis puudutab Kasutajate ja Teenuste vahelist koostööd ja sellega seotud sisu: informatsiooni seadme ja sisselogimise kohta, niinimetatud süsteemilogisid, mis sisaldavad külastuse kuupäeva ja aega, ühenduseks kasutatud seadme IP-aadressi ning andmeid Teenuste kasutusstatistika kohta, internetiliiklust veebilehtedelt ja lehtedele. Eelpool nimetatud tegevuste eesmärgiks on Teenuste arendamine ja nende kohandamine vastavalt Kasutajate vajadustele. Samuti võidakse andmeid kasutada otseturunduse eesmärgil. Serveri logides salvestatud andmed ei ole seotud Süsteemiteenust kasutavate konkreetsete isikutega ning Vastutav töötleja ei kasuta neid Kasutaja tuvastamiseks.

3.3 Edaspidi võidakse teie andmeid teie selgesõnalise nõusoleku korral töödelda ka otseturunduse eesmärgil uudiskirjade saatmiseks. Rohkem informatsiooni leiate Pepco Uudiskirja Privaatsuspoliitikast.

4. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

4.1 Selleks, et Vastutava töötleja Teenuste sisu teie huvidele vastavaks kohandada, tuvastada robotprogramme ja kuritarvitusi, teha statistilisi mõõtmisi ja arendada seotud teenuseid, pakkuda teie huvidele vastavaks kohandatud reklaami Teenuste kaudu ja neist väljaspool, töödeldakse teie andmeid seni, kuni esitatakse vastuväide või kuni te lõpetate Vastutava töötleja teenuste kasutamise.

4.2 Andmeid töödeldakse turunduse eesmärgil (uudiskirjad). Me jätkame teie andmete töötlemist seni, kuni te oma selliseks töötlemiseks antud loa tagasi võtate.

5. Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

5.1 Vastutava töötleja Teenuste sisu teie huvidele vastavaks kohandamiseks, robotprogrammide ja kuritarvituste tuvastamiseks, statistiliste mõõtmiste tegemiseks ja teenuste arendamiseks ning mõningatel juhtudel ka turunduse eesmärgil töödeldakse teie andmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ („RODO“) kehtetuks tunnistamise kohta artikli 6 lõike 1 punkti f alusel (Vastutava töötleja õigustatud huvi). Vastutava töötleja õigustatud huvi seisneb Vastutava töötleja teenuste sõnastuse kohandamises, näiteks internetiteenuste teie vajadustele vastavaks kohandamises, nende teenuste turvalisuse tagamises, Vastutava töötleja toodete pidevas arendamises ning teie huvidele kohandatud reklaami pakkumises Teenuste siseselt ja neist väljapool.

5.2 Teie vabatahtlik nõusolek kujutab endast õiguslikku alust teie isikuandmete töötlemiseks turunduse eesmärgil (uudiskirjad).

6. Andmete esitamise nõue

6.1 Andmete töötlemine eesmärgiga kohandada Vastutava töötleja veebilehtede sisu teie huvidele vastavaks, tuvastada robotprogramme ja kuritarvitusi Vastutava töötleja teenustes, teha statistilisi mõõtmisi ja arendada Vastutava töötleja teenuseid, on vajalik selleks, et tagada Vastutava töötleja teenuste kõrge kvaliteet. Teie andmete nimetatud eesmärkideks mitte kogumine võib takistada teenuste korrektset pakkumist.

6.2 Isikuandmete esitamine turunduse eesmärgil (uudiskirjad) on vabatahtlik.

7. Kellele teie isikuandmeid edastatakse?

7.1 Teie andmeid võidakse edastada Vastutava töötleja palvel isikuandmeid töötlevatele üksustele, näiteks IT-teenuste pakkujatele, turundusagentuuridele – nimetatud üksused töötlevad andmeid kooskõlas Vastutava töötlejaga kokkulepituga ja ainult vastavalt Vastutava töötleja taotlustele.

7.2 Samuti võidakse teie andmeid edastada üksustele, mis on kehtiva õiguse kohaselt volitatud neid saama, näiteks õiguskaitseasutustele juhtudel, kui asutus kehtiva õiguse alusel neid nõuab (näiteks seoses käimasoleva kriminaalmenetlusega).

8. Andmete edastamine Euroopa majanduspiirkonnast väljapoole

Teie andmeid ei kanta üle mistahes kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

9. Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Seoses teie isikuandmete meiepoolse töötlemisega on teil alljärgnevad õigused:

õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, kaasa arvatud saada nendest koopia;
õigus nõuda oma andmete parandamist;
õigus andmete kustutamisele (konkreetsetes olukordades);
õigus esitada kaebus isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele;
õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.
Samuti võite te kasutada alljärgnevaid õiguseid ulatuses, milles teie andmeid töödeldakse nõusoleku alusel või pakutava teenuse raames (kui andmed on vajalikud teenuse pakkumiseks):
– õigus võtta oma nõusolek tagasi nõusolekuga kaetud isikuandmete töötlemise ulatuses. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis on läbi viidud vastavalt nõusolekule enne selle tagasi võtmist;
– õigus oma isikuandmete üle kandmisele, st saada Vastutavalt töötlejalt oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Te võite esitada andmed teisele Vastutavale töötlejale.
Eelpool loetletud õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust andmekaitseinspektoriga aadressil iodo@pepco.eu.

10. Teave „küpsiste“ kohta

10.1 Vastutava töötleja teenust kasutades jääte te anonüümseks seni, kuni te otsustate teisiti. Informatsiooni, mis sisaldub süsteemilogides (nt. IP-aadress) ja mis pärinevad internetiühenduse üldpõhimõtetest, kasutatakse Vastutava töötleja teenustes serverite administreerimisega seotud tehnilistel eesmärkidel. Peale nimetatud IP-aadressi kogutakse üldist statistilist demograafilist teavet (näiteks piirkond, kust ühendus on loodud).

10.2 Teie veebilehitseja võib teie arvuti kõvakettale salvestada küpsiseid. Küpsisefailid sisaldavad teavet, mis on vajalik Teenuste korrektseks funktsioneerimiseks, eriti nende puhul, mis nõuavad autoriseerimist.

10.3 Vastutav töötleja säilitab küpsiseid kasutaja arvutis selleks, et:

Teenuseid kasutajate vajadustele paremini kohandada; näiteks esitada teile teie piirkonnas olevate poodide nimekiri;
koostada kasutajastatistikat;
esitada parimal võimaliku moel internetireklaami, mille sisu sobitub Kasutaja huvidega.
10.4 Vastavalt küpsiste ja teiste sarnaste tehnoloogiate elueale kasutame me kahte tüüpi küpsiseid:

seansiküpsised – ajutised failid, mida säilitatakse lõppseadmes kuni väljalogimiseni, veebilehelt või rakendusest lahkumiseni või tarkvara kasutamise lõpetamiseni (veebilehitsejas);
püsiküpsised – säilitatakse kasutaja lõppseadmes küpsise parameetrites kindlaksmääratud aja jooksul või kuni kasutaja nad kustutab.

10.5 Sõltuvalt eesmärgist kasutame me alljärgnevaid küpsiste tüüpe:

Küpsised failide turvalisuse tagamiseks, näiteks kuritarvituse tuvastamiseks.

Jõudlusküpsised – võimaldavad koguda informatsiooni veebilehtede kasutamise kohta.

Name

Vendor

Eesmärk

Kestus

rc::a

Google

Seda küpsist kasutatakse, et eristada inimesi robotitest.

Püsiv

rc::c

Google

Seda küpsist kasutatakse, et eristada inimesi robotitest.

Sessioon

test_cookie

Google

Sellega kontrollitakse, kas kasutaja veebilehitseja toetab küpsiseid.

1 päev

CONSENT

YouTube

Tuvastatakse, kas külastaja on vastava turunduskategooria jaoks küpsiseteates andnud nõusoleku. Küpsis on vajalik, et tagada veebilehe vastavus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

2 aastat

pepco_cookies

Pepco

 

1 kuu

Funktsionaalsed küpsised – võimaldavad „mäletada“ Kasutaja poolt valitud seadeid ja isikustada

Name

Vendor

Eesmärk

Kestus

YSC

YouTube

Registreerib unikaalse ID, et koguda kasutaja vaadatud YouTube’i videote statistikat.

Sessioon

_ga 

Google

Registreerib unikaalse ID, mille abil genereeritakse statistilisi andmeid külastaja veebilehe kasutamisviiside kohta.

2 aastat

_gat 

Google

Seda kasutab Google Analytics, et piirata päringute hulka.

1 päev

_gid

Google

Registreerib unikaalse ID, mille abil genereeritakse statistilisi andmeid külastaja veebilehe kasutamisviiside kohta.

1 päev

collect

Google

Saadetakse teavet külastaja seadme ja käitumise kohta.

Sessioon

_dc_gtm_

Google

Salvestatakse teenindustaotluste arv.

1 minut

AMP_TOKEN

Google

Salvestatakse kasutaja unikaalne ID.

30 sekundit kuni 1 aasta

__utma

Google

Eristatakse kasutajad ja sessioonid.

2 aastat

__utmt

Google

Piiratakse taotluste arvu.

10 minutit

__utmb

Google

Tuvastatakse uus sessioon/külastus.

30 minutit

__utmz

Google

Salvestab liikluse allika või kampaania, millest ilmneb, kuidas kasutaja teie veebilehele jõudis.

6 kuud

__utmv

Google

Salvestatakse kasutaja tasandil muutuvad andmed.

2 aastat

OTZ

Google

Veebilehe külastajate koondanalüüs.

14 päeva

Kasutaja liidest, näiteks valitud keelt või piirkonda, kus Kasutaja viibib, samuti kirja suurust, lehe paigutust jne.

Reklaamiküpsised – võimaldavad pakkuda Kasutajatele reklaami, mille sisu sobitub nende huvidega; Teenused kasutavad internetiturundust, mis seisneb taassihtimises. See lubab meie partneritel esitada Kasutajatele reklaami, mis põhineb nende koostööl Teenuse osapooltega. Näiteks Kasutaja, kes vaatas Teenuse veebilehte külastades riietega seotud informatsiooni, võib näha tema poolt vaadatud toodete reklaame ka teisi veebilehti külastades.

Statistikaküpsised – võimaldavad teha interneti veebilehtede ja rakendustega seotud statistilisi arvutusi.

Name

Vendor

Eesmärk

Kestus

_gac

Google

Publiku ulatuse salvestamiseks ja jälgimiseks.

90 päeva

_gcl

Google

Konversioonide salvestamiseks ja jälgimiseks.

Püsiv

c_user

Facebook

Salvestatakse kasutaja unikaalne ID.

30 päeva

presence

Facebook

Säilitatakse kasutaja vestluse olek.

Sessioon

_js_datr

Facebook

Salvestatakse kasutaja eelistused.

2 aastat

_fbc

Facebook

Salvestatakse viimane külastus.

2 aastat

fbm*

Facebook

Salvestatakse konto üksikasjad.

1 aasta

xs

Facebook

Salvestatakse sessiooni unikaalne ID.

3 kuud

wd

Facebook

Salvestatakse veebilehitseja akna mõõtmed.

1 nädal

fr

Facebook

Sihtmärgi muutmiseks ja reklaamide kohaletoimetamiseks.

3 kuud

act

Facebook

Salvestatakse sisse logitud kasutajad.

90 päeva

_fbp

Facebook

Kõigi veebilehtede külastuste salvestamiseks ja jälgimiseks.

3 kuud

LOGIN_INFO

YouTube

Võimaldab jälgida YouTube’i videote vaatamisi.

6 kuud kuni 10 aastat

PREF

YouTube

Kasutaja eelistuste salvestamiseks.

8 kuud

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Integreeritud YouTube’i videotega, et hinnata lehtedel kasutajate ribalaiust.

179 päeva

APISID

Google

Reklaamide isikustamiseks.

 

SID

Google

Aitab vältida pettust ja lubamatut juurdepääsu.

2 aastat

AID

Google

Kasutaja andmete erinevates seadmetes sidumiseks, reklaamide koordineerimiseks ja konversioonide loendamiseks.

2 aastat

NID

Google

Salvestab külastaja teabe ja kuvab isikustatud reklaame.

6 kuud

IDE

Google

Seda kasutab Google DoubleCLick interaktsioonide registreerimiseks kasutajaga ja reklaami tõhususe mõõtmiseks.

1 aasta

SAPSID

Google

Salvestab külastaja teabe ja kuvab isikustatud reklaame.

2 aastat

HSID

Google

Aitab vältida pettust ja lubamatut juurdepääsu.

2 aastat

VSC

YouTube

Võimaldab jälgida YouTube’i videote vaatamisi.

Sessioon

remote_sid

YouTube

Võimaldab jälgida YouTube’i videote vaatamisi.

Sessioon

llbcs

YouTube

Võimaldab jälgida YouTube’i videote vaatamisi.

Sessioon

wide

YouTube

Võimaldab jälgida YouTube’i videote vaatamisi.

Sessioon

10.6 On olemas võimalus, et teie veebilehitseja konfigureerimine päädib sellega, et kaob küpsiste salvestamise võimalus teie arvuti kõvakettale.

10.7 Lisainformatsiooni küpsiste ja teiste tehnoloogiate kohta võite leida veebilehitsejalt alajaotusest Help.

11. Muu informatsioon

11.1 Vastutava töötleja teenuste raames võidakse kasutada sotsiaalseid pistikprogramme sotsiaalmeedia jaoks nagu näiteks Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Nende pistikprogrammide poolt pakutav funktsionaalsus võimaldab teil soovitada mõnda sisu või jagada seda antud sotsiaalses Teenuses. Pidage meeles, et pistikprogramme kasutades vahetate te nimetatud sotsiaalmeediaportaalidega andmeid. Vastutav töötleja neid andmeid ei töötle ning pole teadlik kogutud andmete liikidest. Seoses sellega innustame me teid ennast kurssi viima nimetatud sotsiaalsete teenuste pakkujate reeglite ja privaatsuspoliitikatega enne pistikprogrammi kasutamist.

Meie kollektsioonid

Suvekaupade kollektsioon

Seiklusrohke puhkus

Nii palju, nii soodsalt!

Suvised PARIMAD PAKKUMISED

Pepcost ostmise eelised: 

Oleme alati lähedal

Üle 20 kaupluse kogu riigis. Oleme alati Sulle lähedal

Soodsad hinnad

Kõik vajalik soodsa hinnaga

Lai tootevalik

Lai valik tooteid endale, perele ja kodule

Turvaline ostukoht

Meil on 30-päevane tagastusõigus