Vähema eest rohkem... iga päev!

Kasutame küpsiseid turunduslikel ja statistilistel eesmärkidel, kohandades oma pakkumisi sinu vajaduste järgi. Võid oma brauseri seadeid igal ajal muuta, nõustudes meie küpsiste faile osaliselt või täielikult vastu võtma või neist loobuma. Kui sa oma vaikimisi seadeid ei muuda, salvestame ja kasutame sinu seadmesse (arvutisse, nutitelefoni jmt) salvestatud küpsiste faile eelnimetatud eesmärkidel. Täpsemat infot leiad meie privaatsuspoliitikast.

Sooduskampaania „Allahindlus -30% välirõivastele ja jalatsitele“ reeglid


 

SOODUSKAMPAANIA „ALLAHINDLUS -30% VÄLIRÕIVASTELE JA JALATSITELE“ REEGLID

 

§ 1.

Üldtingimused

1.     Käesolevate reeglitega („Reeglid“) nähakse ette sooduskampaania „ALLAHINDLUS -30% VÄLIRÕIVASTELE JA JALATSITELE“ („Sooduskampaania“) tingimused.

2.     Sooduskampaania korraldaja on     Pepco Estonia OÜ, registrijärgse aadressiga Sõpruse pst 145 Kristiine linnaosa, Tallinn Harju maakond 13417, registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodiga 14249111, osakapital 20 000 eurot, KMKNR: EE101969202 („Korraldaja“).

3.     Sooduskampaania viiakse läbi kõikides PEPCO keti kauplustes Eesti Vabariigi territooriumil („PEPCO Kauplused“) kaupluste tööajal.

4.     Sooduskampaania kestab 27. maist 2020 kuni 3. juunini 2020 või kuni Sooduskampaaniaga hõlmatud tooteid jätkub („Sooduskampaania Aeg“).

5.     Sooduskampaania hõlmab PEPCO Kauplustes pakutavaid tooteid, mis kuuluvad Lisas 1 loetletud tootegruppidesse („Soodustooted“ või ainsuses „Soodustoode“).

 

§ 2.

Sooduskampaania tingimused

1.     Isik, kes ostab Sooduskampaania Ajal PEPCO Kauplustest Soodustooteid, saab allpool sätestatud tingimustel osaleda Sooduskampaanias („Osaleja“).

2.     Osalejale, kes ostab Soodustoote Sooduskampaania Ajal, pakutakse Soodustoote hinnasildil olevast Soodustoote hinnast 30% allahindlust („Allahindlus“).

3.     Osaleja võib Sooduskampaania Ajal osta vabalt valitud arvu Soodustooteid.

4.     Korraldaja pakub Sooduskampaania käigus piiratud hulgal Soodustooteid ning kõik Soodustooted ei pruugi olla saadaval kõikides PEPCO Kauplustes.

5.     Allahindlus arvestatakse kassas. Allahindlus arvestatakse Soodustoodete hinnasildil olevast hinnast.

6.     Sooduskampaania käigus ostetud Soodustooteid saab tagastada vastavalt reeglitele, mis on kättesaadavad aadressil https://pepco.ee/klienditeenindus/korduma-kippuvad-kusimused/.

7.     Sooduskampaaniat ei saa kasutada koos Korraldaja teiste sooduskampaaniatega, välja arvatud eraldi allahindlused, mida pakutakse vaid konkreetsetes PEPCO Kauplustes.

 

§ 3.

Pretensioonid

1.     Kui Sooduskampaania läbiviimisel rikutakse Reegleid, on Osalejal õigus esitada pretensioon.

2.     Osaleja võib esitada pretensiooni 30 päeva jooksul alates päevast, mil Osaleja Sooduskampaaniast osa võttis.

3.     Et oleks tagatud pretensioonide efektiivne esitamine ja menetlemine, tuleb kõik pretensioonid esitada:

-      e-postiga aadressil klient.ee@pepco.eu; või

-      posti teel aadressil: Pepco Estonia OÜ, Ahtri 9, 10151 Tallinn

4.     Pretensioon peab sisaldama pretensiooni esitaja kontaktandmeid, et talle saaks pretensiooni lahendamise tulemusest teada anda, pretensiooni esitamise kuupäeva, ostu sooritamise kuupäeva ning pretensiooni sisu, põhjendust ja pretensiooni aluseks olevate asjaolude kirjeldust.

5.     Pretensioonide efektiivseks menetlemiseks tuleks esitajal lisada oma pretensioonile valguskoopia või skannitud kujutis dokumendist, mis tõendab Kampaaniatoo(de)te ostmist PEPCO Kauplustest.

6.     Pretensioonid vaatab läbi Korraldaja. Osalejale teatatakse tema pretensiooni kohta tehtud otsusest 15 päeva jooksul alates kuupäevast, mil Korraldaja pretensiooni kätte sai.

7.     Pretensiooni esitajat teavitatakse otsusest samal viisil, mida ta kasutas pretensiooni esitamiseks, või Osaleja ja Korraldaja vahel kokku lepitud muus vormis.

§ 4.

Isikuandmed

1.     Korraldaja on Osalejate isikuandmete vastutav töötleja („Vastutav Töötleja“) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta („isikuandmete kaitse üldmääruse“) tähenduses.

2.     Isikuandmetega seotud õiguste kasutamiseks tuleb ühendust võtta andmekaitseametnikuga aadressil iodo@pepco.eu.

3.     Osalejate isikuandmeid töödeldakse Sooduskampaania läbiviimise eesmärgil ja selleks vajalikus ulatuses ning töötlemise aluseks on Vastutava Töötleja õigustatud huvi vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f.

4.     Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid nõutav eespool nimetatud eesmärkidel, sealhulgas Sooduskampaania läbiviimiseks ja selle läbiviimiseks vajalikus ulatuses. Andmed on konfidentsiaalsed ja neid kasutab ainult Vastutav Töötleja vastavalt privaatsuspoliitikale, millega saab tutvuda aadressil https://pepco.ee/gdpr/.

5.     Isikuandmeid võidakse avaldada asutustele, kellel on seaduse järgi õigus neid andmeid saada.

6.     Vastutav Töötleja võib volitada isikuandmeid töötlema kolmandaid isikuid, kes teevad seda kirjaliku lepingu alusel ja üksnes Korraldaja määratud eesmärgil ning Sooduskampaania läbiviimiseks vajalikus ulatuses vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 28.

7.     Isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

8.     Isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vaja nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks, sealhulgas Sooduskampaania lõpuleviimiseks.

9.     Osalejal on õigus tutvuda enda isikuandmetega ning taotleda enda isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist ja andmete ülekandmist ning õigus esitada enda isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid või võtta igal ajal tagasi nende töötlemiseks antud nõusolek. Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist tehtud töötlemistoimingute õiguspärasust.

10.  Kui Osaleja hinnangul on tema isikuandmete töötlemisel rikutud isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

§ 5.

Lõppsätted

1.     Sooduskampaania Reeglitega saab tutvuda PEPCO Kauplustes ning veebisaidil www.pepco.ee.

2.     Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti õigust.

3.     Sooduskampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse pädevas tsiviilkohtus.

 

 

Lisad:

Lisa 1 – Sooduskampaaniaga hõlmatud tooted.

 

 


 

Lisa 1 – Sooduskampaaniaga hõlmatud tooted

1)     Väikelaste, laste ja täiskasvanute välirõivad

a.     T-särgid

b.     Särgid

c.      Dressipluusid

d.     Kampsunid

e.     Püksid

f.      Teksad

g.     Lühikesed püksid

h.     Seelikud

i.       Kleidid

j.       Pintsakud

k.     Jakid

l.       Mütsid

m.   Sallid

n.     Kindad

o.     Retuusid

p.     Vestid

q.     Trikood

r.      Kombinesoonid

s.      Rõivakomplektid

2)     Laste ja täiskasvanute jalatsid