Vähema eest rohkem... iga päev!

Kasutame küpsiseid turunduslikel ja statistilistel eesmärkidel, kohandades oma pakkumisi sinu vajaduste järgi. Võid oma brauseri seadeid igal ajal muuta, nõustudes meie küpsiste faile osaliselt või täielikult vastu võtma või neist loobuma. Kui sa oma vaikimisi seadeid ei muuda, salvestame ja kasutame sinu seadmesse (arvutisse, nutitelefoni jmt) salvestatud küpsiste faile eelnimetatud eesmärkidel. Täpsemat infot leiad meie privaatsuspoliitikast.

Täpsem teave isikuandmete töötlemise kohta


Teie isikuandmete vastutav töötleja:

Pepco Estonia OÜ, Sõpruse pst 145, Tallinn, Eesti („Pepco").

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

Pepco on määranud andmekaitseametniku, kellega võib kõigis isikuandmete töötlemist ja andmesubjekti õiguste kasutamist puudutavates küsimustes ühendust võtta.

Andmekaitseametnikuga saate ühenduda alltoodud aadressil:

Aadress: Andmekaitseametnik

Sõpruse pst 145, Tallinn

E-posti aadress: dpo@pepco.eu

Millisel eesmärgil teie isikuandmeid töödeldakse? 

Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et teile 10. detsembril 2003. a vastu võetud Eesti käibemaksuseaduse ja selle muudatuste alusel arveid väljastada.

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Arveid küsivate isikute isikuandmeid töödeldakse kuni maksuvõla aegumise tähtaja lõpuni – st Eesti raamatupidamise seaduse paragrahvi 12 kohaselt peavad majandusüksused raamatupidamise dokumente (st arveid) säilitama seitse aastat alates nende väljastamise kuupäevast.

Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus? 

Teie isikuandmete töötlemise seaduslik alus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 6 lõike 1 punkt c ning 10. detsembril 2003. a vastu võetud Eesti käibemaksuseaduse paragrahvi 35 lõige 10 – töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks, st isikuandmete jagamine on vajalik arve väljastamiseks.

Andmete jagamise kohustus

Isikuandmete jagamine on kohustuslik selleks, et väljastatud arvel märgitud käibemaks oleks 10. detsembril 2003. a vastu võetud Eesti käibemaksuseaduse paragrahvi 34 ja seaduse hilisemate muudatuste kohaselt vastavate nõuete täitmisel tagastatav.

Kellele teie isikuandmeid edastatakse?

Teie isikuandmeid jagatakse meie nimel teie isikuandmeid töötlevate üksustega, nt IT-teenuseid pakkuvate ettevõtetega – kui sellised üksused töötlevad isikuandmeid Pepcoga sõlmitud lepingu alusel ja ainult vastutava töötlejaga kokku lepitud ulatuses.

Teie isikuandmeid võidakse edastada ka üksustele, kellel on seaduslik õigus sellistele andmetele juurde pääseda, nt juhul, kui õiguskaitseorgan kohalduvatel seaduslikel alustel sellise taotluse esitab (nt parasjagu toimuva kriminaaluurimise eesmärgil).

Andmete edastamine Euroopa Majanduspiirkonnast väljapoole

Teie andmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. 

Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Kui Pepco teie isikuandmeid töötleb, on teil järgmised õigused:

  • õigus oma isikuandmetele juurde pääseda, sh neist koopiaid teha,
  • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist,
  • õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist (teatud olukordades),
  • õigus esitada kaebus isikuandmete kaitsega tegelevale järelevalveasutusele, 
  • õigus piirata oma isikuandmete töötlemist.